Karen Horney, nhà tâm lý học người Mỹ, theo trường phái phân tâm học, là tác giả của cách phân loại nhân cách theo định hướng giá trị trong quan hệ người – người. Ông phân chia ra ba kiểu nhân cách

 

Như chúng ta đã biết, tồn tại nhiều kiểu loại nhân cách, cũng như tồn tại nhiều loại lý thuyết khác nhau về phân loại nhân cách. Sở dĩ có điều đó là vì nhu cầu cần đến sự phân loại nhân cách ngày càng trở nên cấp bách

 

Dưới đây là cách phân loại nhân cách theo định hướng giá trị trong hoạt động sống. Dựa vào định hướng giá trị trong hoạt đống sống của cá nhân Spranger, nhà tâm lý học người Đức thuộc trường phái tâm lý học mô tả, đã chia ra các kiểu nhân cách như sau:

 
Partner 01
Partner 02
Partner 03
MN Brainy house
Partner 05
Partner 07
YTCC